1. algebraisk ekvation

  algebraisk ekvation, ekvation av typen a 0 xn +  a 1 x n−1 +...+  a n = 0 där koefficienterna a 0, a 1, ..., a n är komplexa tal.
 2. algebraisk talkropp

  algebraisk talkropp, talkropp som utom de rationella talen innehåller minst ett algebraiskt tal.
 3. algebraisk

  algebra´isk [alj- äv. alg-] adj. ~t ORDLED: algebra-isk
  Svensk ordbok
 4. algebraisk kodningsteori

  algebraisk kodningsteori, metod att med hjälp av algebra finna och rätta fel vid informationsöverföring.
 5. algebraisk struktur

  algebraisk struktur, viktigt begrepp inom algebran: mängd försedd med operationer som satisfierar vissa axiom.
 6. algebraisk geometri

  algebraisk geometri, gren av matematiken som behandlar sambandet mellan algebraiska ekvationer och den geometriska strukturen hos deras lösningar.
 7. algebraisk funktion

  algebraisk funktion, en kontinuerlig funktion h definierad i en öppen delmängd av det komplexa talplanet för vilken det finns ett polynom ƒ( x,  y) så att ƒ( x,  h( x)) = 0.
 8. algebraisk kodteori

  algebraisk kodteori, teori för den transformation eller kodning av information som utförs för att eliminera fel som uppstår på grund av störningar vid överföring av informationen från en sändare till en mottagare.
 9. algebraiskt tal

  algebraiskt tal, tal som är rot till en algebraisk ekvation med heltalskoefficienter.
 10. algebra

  algebra, gren av matematiken.