1. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 2. algebraisk ekvation

  algebraisk ekvation, ekvation av typen a 0 xn +  a 1 x n−1 +...+  a n = 0 där koefficienterna a 0, a 1, ..., a n är komplexa tal.
 3. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 4. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 5. geometrisk ort

  geometrisk ort, läget av punkter som satisfierar ett eller flera geometriska villkor.
 6. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 7. algebraisk geometri

  algebraisk geometri, gren av matematiken som behandlar sambandet mellan algebraiska ekvationer och den geometriska strukturen hos deras lösningar.
 8. algebraisk talkropp

  algebraisk talkropp, talkropp som utom de rationella talen innehåller minst ett algebraiskt tal.
 9. algebraiskt tal

  algebraiskt tal, tal som är rot till en algebraisk ekvation med heltalskoefficienter.
 10. gruppteori

  gruppteori, i matematiken läran om grupperna.