1. algebra

  algebra, gren av matematiken.
 2. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 3. Euklides

  Euklides (grekiska Eukleidēs), grekisk matematiker verksam i Alexandria 300 f.Kr., känd för sitt banbrytande verk Elementa, från antik till modern tid den utan jämförelse mest inflytelserika inledningen till ett systematiskt, axiomatiskt-deduktivt studium av geometrins och aritmetikens grundvalar.
 4. geometri

  geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.
 5. tal

  tal, grundläggande matematiskt begrepp som i sin enklaste form anger antal eller ordning i en följd. Begreppet har efter hand utvidgats.
 6. ekvation

  ekvation, ett (algebraiskt) sammanhang som uppfylls av en okänd storhet (ett obekant tal, vanligtvis betecknat med x).

 7. aritmetik

  aritmetik, den del av matematiken som behandlar de fyra räknesätten.
 8. differentialkalkyl

  differentialkalkyl, räkning med derivator och differentialer.
 9. algebraisk talkropp

  algebraisk talkropp, talkropp som utom de rationella talen innehåller minst ett algebraiskt tal.
 10. algebraisk ekvation

  algebraisk ekvation, ekvation av typen a 0 xn +  a 1 x n−1 +...+  a n = 0 där koefficienterna a 0, a 1, ..., a n är komplexa tal.