1. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 2. alka

  alka, se alkor.
 3. alkaner

  alkaner är kolväten som bara innehåller enkelbindningar.
 4. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller, de metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 2 ( IIA): beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium.
 5. alkaloider

  alkaloider, äldre benämning växtbaser, omfattande grupp organisk-kemiska föreningar som ofta har starka fysiologiska verkningar och som därför använts som gifter, läkemedel och berusningsmedel under hela mänsklighetens historia.
 6. alkaliskt batteri

  alkaliskt batteri, primärcell (icke laddningsbart batteri) med elektrodkombinationen mangandioxid/zink i en alkalisk elektrolyt, används i ökande omfattning för konsumentprodukter på grund av att det har bättre belastningsegenskaper än det klassiska ”torrbatteriet” av Leclanchétyp.
 7. alkan

  alkan, se alkaner.
 8. alkalos

  alkalos, tillstånd med minskad surhet (ökat pH) i blodet.
 9. alkalinitet

  alkalinitet, mått på vattnets förmåga att neutralisera syror, dvs. dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning.
 10. alkalisk reaktion

  alkalisk reaktion, basisk reaktion, sägs en vattenlösning ha då dess pH är större än 7.