1. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 2. alkalimetaller

  alkalimetaller, sammanfattande benämning på de sex metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 1 (IA): litium, natrium, kalium, rubidium, cesium och francium.

 3. alkaliska jordartsmetaller

  alkaliska jordartsmetaller, de metalliska grundämnena i periodiska systemets grupp 2 ( IIA): beryllium, magnesium, kalcium, strontium, barium och radium.
 4. alkalinitet

  alkalinitet, mått på vattnets förmåga att neutralisera syror, dvs. dess förmåga att tåla tillskott av vätejoner utan att reagera med pH-sänkning.
 5. alkaliskt batteri

  alkaliskt batteri, primärcell (icke laddningsbart batteri) med elektrodkombinationen mangandioxid/zink i en alkalisk elektrolyt, används i ökande omfattning för konsumentprodukter på grund av att det har bättre belastningsegenskaper än det klassiska ”torrbatteriet” av Leclanchétyp.
 6. alkalisk

  alkalisk är detsamma som basisk.
 7. alkalitrof

  alkalitrof, term som används om sjöar som är rika på kalk men saknar fosfor- och kvävesalter.
 8. alkalisk reaktion

  alkalisk reaktion, basisk reaktion, sägs en vattenlösning ha då dess pH är större än 7.
 9. klor–alkaliprocessen

  klor–alkaliprocessen, klor–alkalimetoden, industriell metod för framställning av klor och alkali (oftast natriumhydroxid) genom elektrolys av en koncentrerad alkalikloridlösning, vanligen natriumklorid (koksalt), i vatten.
 10. alkali

  alkali [al`- el. -ka´-] subst. ~t ~er ORDLED: al-kal-it
  Svensk ordbok