1. alkali

  alkali (över medeltidslatin från arabiska al-qaliy ’[pott]aska’, ’soda’), alkalier, benämning på ämnen med alkalisk reaktion.
 2. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 3. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 4. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 5. kalium

  kalium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken K.
 6. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 7. ull

  ull, hår från får eller från andra djur, till exempel kanin, kamel och lama, som vid spinning och annan bearbetning får liknande egenskaper som fårull.
 8. oxider

  oxider, kemiska föreningar mellan ett grundämne och syre i vilka syret utgör den elektronegativa beståndsdelen.
 9. tvättmedel

  tvättmedel, vattenlösliga kemikalier med rengörande förmåga.
 10. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.