1. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.
 2. pop

  pop är ett samlingsnamn på olika musikstilar och viss bildkonst.
 3. allofon

  allofon, en i språket förekommande uttalsvariant av ett givet fonem (språkljud).
 4. litteraturteori

  litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur.
 5. Svenska Akademien

  Svenska Akademien, De Aderton, samfund, stiftat 5 april 1786 av Gustav III efter förebild av Franska akademien, med uppgift att främja svenska språket och litteraturen eller med kungens ord: ”att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet”.

 6. lånord

  lånord, ord som lånats in i ett språk från ett annat språk och som fått mer eller mindre allmän användning.
 7. svenska

  svenska är det språk som är modersmål för de flesta i Sverige och dessutom för ungefär 300 000 finlandssvenskar i Finland, sammanlagt 8,5 miljoner människor.
 8. Lev Vygotskij

  Vygotskij, Lev, född 5 november (17 november enligt nya stilen) 1896, död 11 juni (nya stilen) 1934, sovjetisk (rysk) psykolog.
 9. kreolspråk

  kreolspråk är ett språk som har fått de flesta orden från ett visst språk samtidigt som sättet att ställa samman orden inte alls stämmer överens med just det språket.
 10. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.