1. allel

  allel, en av två eller flera alternativa former av en gen (arvsanlag).
 2. allelopati

  allelopati, vissa växters förmåga att avge ämnen som hindrar andra växters utveckling eller på annat sätt påverkar dessa negativt.
 3. genotyp

  genotyp, genetisk konstitution, genuppsättning.
 4. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 5. överkorsning

  överkorsning, inom genetik att delar av de homologa kromosomerna i ett kromosompar byter plats med varandra.

 6. homologa kromosomer

  homologa kromosomer, de två kromosomerna i ett kromosompar, varav en erhållits från modern och en från fadern.
 7. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 8. homozygot

  homozygot, cell eller individ som har samma arvsanlag (alleler) på motsvarande lokus i de båda kromosomerna i ett kromosompar.
 9. dominant

  dominant är ett ord som beskriver en variant av en gen (en allel) som bara behöver finnas på en av kromosomerna i ett kromosompar för att komma till uttryck.
 10. locus

  locus, lokus, term inom biologi och medicin som uttrycker en bestämd plats, t.ex. ett läge på en kromosom (jämför allel).