1. Allosaurus

  Allosaurus är ett släkte rovdinosaurier som levde för 155–145 miljoner år sedan.
 2. allotropi

  allotropi, av Berzelius införd beteckning för fenomenet att ett grundämne under samma yttre betingelser kan existera i olika former, exempelvis kol som diamant och grafit, fosfor som röd och gul, svavel som rombiskt och monoklint, syre i sin vanliga form (O 2) och som ozon (O 3).
 3. allofon

  allofon, en i språket förekommande uttalsvariant av ett givet fonem (språkljud).
 4. allostas

  allostas, kroppsliga eller psykiska tillstånd som avviker från ett jämviktsläge, homeostas.

 5. allokeringspolitik

  allokeringspolitik, den typ av ekonomisk politik vars mål är att påverka fördelningen av produktionsfaktorerna i syfte att höja effektiviteten i hushållningen med produktionsresurserna.
 6. allosteri

  allosteri, reglering av enzymaktivitet genom att en liten molekyl (en allosterisk effektor eller allosterisk regulator) binds till ett allosteriskt centrum, som är ett annat ställe på enzymmolekylen än det katalytiska centrumet.
 7. allokera

  allokera, fördela varor, resurser eller dylikt (jämför allokering).
 8. allograf

  allograf, variant av ett grafem som inte är betydelseskiljande, till exempel R och r.

 9. allogami

  allogami, korspollination, pollination mellan två blommor på olika individer av samma växtart.
 10. allometri

  allometri, ett speciellt tillväxtsätt hos ett organ eller en organism.