1. alltså

  all´tså adv. ORDLED: allt--så
  Svensk ordbok
 2. naturligt urval

  naturligt urval, naturlig selektion , biologisk process där omvärldsfaktorer påverkar genetiskt olika individer i en population så att somliga kommer att ge ett större bidrag än andra till kommande generation.
 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 5. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 6. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.
 7. osmos

  osmos, transport av lösningsmedel mellan två faser med olika koncentration av upplösta ämnen och där faserna är åtskilda av ett membran som endast släpper genom lösningsmedlets molekyler.
 8. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 9. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 10. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.