1. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 2. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 3. EKG

  EKG, elektrokardiografi, från kroppsytan utförd registrering av elektriska spänningar alstrade vid hjärtmuskelcellernas aktivering (jämför aktionspotential och depolarisation).

 4. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 5. glykogen

  glykogen, en polysackarid som i kroppen utgör en upplagringsform av glukos.
 6. reproducerbarhet

  reproducerbarhet, inom statistiken beskrivning av den inbördes överensstämmelsen mellan resultat vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde utförda av olika observatörer med olika exemplar av mätinstrument av samma typ; jämför precision och repeterbarhet.
 7. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 8. aerosol

  aerosol, system av finfördelade fasta eller flytande partiklar i gas, vanligen luft.
 9. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 10. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).