1. producent

  producent, tillverkare. Inom biologin en organism som bygger upp organiska ämnen vilka kan tjäna som näring åt en konsument.
 2. gen

  gen, arvsanlag, en i genomet (arvsmassan) grundläggande enhet som överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma.
 3. generator

  generator, elektrisk generator, se elektriska maskiner.
 4. elektromagnet

  elektromagnet, anordning där ett magnetiskt fält alstras av en spole matad med elektrisk ström.
 5. glödlampa

  glödlampa, ljuskälla i vilken ljus alstras genom att en glödtråd hettas upp av elektrisk ström.
 6. radioaktivitet

  radioaktivitet är strålning med hög energi som alstras av radioaktiva ämnen.

 7. förbränningsmotor

  förbränningsmotor, arbetsmaskin inom gruppen värmemotorer vilken genom inre förbränning av luft–bränsleblandning omvandlar värmeenergi till mekaniskt arbete.
 8. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 9. fortplantning

  fortplantning, förökning, reproduktion, alstrandet av avkomma – de levande organismernas främsta kännemärke.
 10. vattenkraftverk

  vattenkraftverk är en anläggning där man använder vattenenergi för att framställa el.