1. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 2. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 3. altruism

  altruis´m subst. ~en ORDLED: al-tru-ism-en
  Svensk ordbok
 4. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 5. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 6. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 7. medlidande

  medlidande, känsla av deltagande i någon annans bekymmer, vånda, fysiska eller själsliga smärtor.

 8. Konfucius

  Konfucius, 551–479 f.Kr., kinesisk tänkare vars idéer ligger till grund för konfucianismen.
 9. sociobiologi

  sociobiologi, studiet av sociala beteendens evolutionära uppkomst, variation och anpassningsvärde hos människan och andra djur.
 10. släktskapsselektion

  släktskapsselektion, engelska kin selection, inom evolutionsbiologi och beteendeekologi en urvalsprocess där vissa arvsanlag (gener) ökar i frekvens genom att de påverkar sin bärare att gynna överlevnaden hos dess nära släktingar (engelska kin), vilka på grund av den nära släktskapen bär på samma arvsanlag.