1. altruism

  altruism, osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse.
 2. altruism

  altruism, i biologin: uppträdande eller handlingssätt varigenom en individ gynnar en annan individ på sin egen bekostnad.
 3. altruism

  altruis´m subst. ~en ORDLED: al-tru-ism-en
  Svensk ordbok
 4. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 5. Konfucius

  Konfucius, 551–479 f.Kr., kinesisk tänkare vars idéer ligger till grund för konfucianismen.
 6. Church of Satan

  Church of Satan, satanistisk rörelse grundad 1966 i San Francisco, USA, av Anton Szandor LaVey.
 7. statsteori

  statsteori, teorier om staten, dess uppkomst, natur, organisation och uppgifter samt fortlevnadsbetingelser.
 8. Auguste Comte

  Comte, Auguste, född 19 januari 1798, död 5 september 1857, fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av positivismen och sociologin.
 9. medlidande

  medlidande, känsla av deltagande i någon annans bekymmer, vånda, fysiska eller själsliga smärtor.

 10. pseudoaltruism

  pseudoaltruism, beteende som är till synes oegennyttigt, se altruism.