1. amfolyt

  amfolyt, jon eller molekyl som kan reagera både som syra och som bas.
 2. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 3. autoprotolys

  autoprotolys, en syra-basreaktion mellan två molekyler av samma ämne som sker i en ren amfolyt eller i en lösning av en amfolyt i ett icke-protolyserande lösningsmedel.
 4. elektrofores

  elektrofores, vandring av elektriskt laddade molekyler eller partiklar genom en vätska under inverkan av ett elektriskt fält.

 5. baser

  baser, inom kemin ämnen som kan ta upp protoner (t.ex. OH , NH 3, CO 3 2–).
 6. hydroxider

  hydroxider, kemiska föreningar som i fast fas bildar jongitter uppbyggda av negativt laddade hydroxidjoner, OH , och positivt laddade joner, vanligen metalljoner, mera sällan organiska katjoner, t.ex. tetrametylammoniumjon.
 7. oxider

  oxider, kemiska föreningar mellan ett grundämne och syre i vilka syret utgör den elektronegativa beståndsdelen.
 8. tellur

  tellur, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 16 (syregruppen eller kalkogenerna), kemiskt tecken Te.

 9. amfoter

  amfoter, om en kemisk förening: som kan reagera både som syra och som bas (se amfolyt).
 10. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.