1. amiral

  amiral, Vanessa atalanta, art i familjen praktfjärilar.
 2. amiral

  amiral, högste befälhavare över en örlogsflotta.
 3. amiral

  amira´l subst. ~en ~er ORDLED: amir-al-en
  Svensk ordbok
 4. amiralsflagga

  amiralsflagga, befälstecken för amiral ombord på fartyg.
 5. amiralitetsförsamling

  amiralitetsförsamling, till flottan knuten kyrklig församling.
 6. amiralitetspastor

  amiralitetspastor, numera den främste tjänsteinnehavaren i Karlskrona amiralitetsförsamling.
 7. Amiralitetsöarna

  Amiralitetsöarna, engelska Admiralty Islands, ögrupp inom Bismarckarkipelagen i Melanesien, bestående av ett 40-tal öar norr om Nya Guinea; 2 100 km 2.
 8. amiralitetet

  amiralitetet, den högsta ledningen för ett lands marin.
 9. Amiralitetskollegium

  Amiralitetskollegium, ett av de rikskollegier, motsvarande centrala ämbetsverk, som blev fast organiserade genom 1634 års regeringsform.
 10. amiralsperson

  amira`lsperson subst. ~en ~er ORDLED: amir-als--pers-on-en
  Svensk ordbok