1. ammoniak

  ammoniak, NH 3, den viktigaste och vanligaste av kvävets föreningar.
 2. ammoniaksalpeter

  ammoniaksalpeter, trivialnamn för ammoniumnitrat (se ammoniumföreningar) som används som handelsgödsel.
 3. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 4. ämnesomsättning

  ämnesomsättning, metabolism, alla de biokemiska reaktioner som försiggår i levande organismer.
 5. ammoniak

  ammoniak [amo`- el. amo´-] subst. ~en ORDLED: amm-oni-ak-en
  Svensk ordbok
 6. molekyl

  molekyl är minst två atomer som är sammanbundna med en eller flera kemiska bindningar, till exempel syremolekylen, O 2.
 7. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 8. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 9. jäsning

  jäsning, förjäsning, energigivande omvandling av ett organiskt ämne som ersättning för den syreberoende cellandningen hos många bakterier och några jästsvampar i syrefria miljöer.
 10. kvävefixering

  kvävefixering, naturlig eller industriell process som omvandlar luftens kväve till mer reaktiva föreningar, t.ex. ammoniak eller kväveoxider.