1. amylas

  amylas, diastas , grupp av enzymer som katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen.
 2. amylas

  amyla´s subst. ~en ~er ORDLED: amyl-as-en
  Svensk ordbok
 3. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 4. magsaft

  magsaft, sekret som hos människan produceras i magsäckens körtlar, cylindriska inbuktningar från slemhinnan.
 5. amyl-

  amyl-, pentyl-, äldre prefix i organisk-kemisk nomenklatur vilket markerar förekomsten av en amylgrupp, C5H11–, i en molekyl.

 6. maltos

  maltos är en typ av socker som också kallas maltsocker.
 7. immobilisering

  immobilisering, inom biotekniken metoder att göra mikroorganismer, växt- eller djurceller eller enzymer orörliga genom att koppla dem till en fast bärare eller infånga dem i ett tredimensionellt nätverk för att kunna katalysera biokemiska reaktioner.
 8. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 9. frövita

  frövita, endosperm , näringslagrande vävnad i frö av gömfröiga växter, vanligtvis triploid (dvs. med tre kromosomuppsättningar per cell).
 10. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.