1. amylas

  amylas, diastas , grupp av enzymer som katalyserar nedbrytning av stärkelse och glykogen.
 2. stärkelse

  stärkelse är en kolhydrat som består av tusentals molekyler av sockerarten glukos.
 3. magsaft

  magsaft, sekret som hos människan produceras i magsäckens körtlar, cylindriska inbuktningar från slemhinnan.
 4. maltos

  maltos är en typ av socker som också kallas maltsocker.
 5. amyl-

  amyl-, pentyl-, äldre prefix i organisk-kemisk nomenklatur vilket markerar förekomsten av en amylgrupp, C5H11–, i en molekyl.

 6. immobilisering

  immobilisering, inom biotekniken metoder att göra mikroorganismer, växt- eller djurceller eller enzymer orörliga genom att koppla dem till en fast bärare eller infånga dem i ett tredimensionellt nätverk för att kunna katalysera biokemiska reaktioner.
 7. gibberelliner

  gibberelliner, grupp växthormoner som upptäcktes 1926 i Japan i samband med studiet av rissjukdomen bakanae.
 8. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 9. frövita

  frövita, endosperm , näringslagrande vävnad i frö av gömfröiga växter, vanligtvis triploid (dvs. med tre kromosomuppsättningar per cell).
 10. proteiner

  proteiner är stora molekyler som är av avgörande betydelse för allt liv.