1. anafas

  anafas, stadium under celldelningen då kromosomer skiljs åt och går mot var sin pol.
 2. anafor

  anafor är ett sätt att uttrycka sig som innebär att man upprepar samma ord eller uttryck i början av flera meningar eller versrader.

 3. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 4. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 5. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 6. celldelning

  celldelning, process då en cell delas i två dotterceller.
 7. stilfigur

  stilfigur är ett speciellt sätt att uttrycka sig som man använder för att öka effekten av det man säger eller skriver.

 8. epifor

  epifor, retorisk upprepning av samma ord eller uttryck i slutet av två eller flera koordinerade satser eller strofer, t.ex. mamma är snäll, pappa är snäll, alla är snälla.
 9. anaforisk

  anaforisk, språkvetenskaplig term, använd om pronomen (t.ex. han, hon, den/ det) och adverb ( där, dit, ) som syftar tillbaka på något tidigare nämnt.
 10. ana

  ana-, förled: upp(för) e.d. (t.ex. anabol, anafor, analys); åter (t.ex. anabaptism).