1. anal

  anal, som har samband med ändtarmsöppningen, anus.
 2. anal

  ana´l adj. ~t ORDLED: an-al
  Svensk ordbok
 3. anala stadiet

  anala stadiet, analstadiet, enligt psykoanalysen den andra fasen, omkring 2 års ålder, i barnets psykosexuella utveckling då intresset koncentreras till anus och avföring.
 4. analstadiet

  analstadiet, detsamma som anala stadiet.
 5. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.
 6. analysand

  analysand, patient som behandlas för emotionella eller mentala störningar genom att i psykoanalys ge uttryck för sina drömmar, känslor, tidigare erfarenheter och andra aspekter av det enligt Freud omedvetna.
 7. analys

  analys, metoden att genom studium av ett litterärt verks olika element visa verkets konstnärliga egenart.
 8. analys

  analys, i medicinen: bestämning (noggrann mätning) av koncentrationen eller innehållet av ett ämne i en kroppsvätska eller vävnad, t.ex. halten av folater (ett B-vitamin) i blod eller utsöndringen av katekolaminer (binjuremärgshormoner) i urinen per dygn.
 9. analsäcksinflammation

  analsäcksinflammation, bursitis paranalis, inflammation i analsäckarna hos hund; kan också förekomma hos katt.
 10. analribba

  analribba, ogrenad, längsgående vingribba närmast bakkanten i vingen hos insekter.