1. analog

  analog betecknar inom tekniken en förändring som sker kontinuerligt till skillnad från en som sker stegvis (kvantiserad förändring).
 2. dipol

  dipol, (elektrisk dipol), två lika stora elektriska laddningar med motsatt tecken på något avstånd från varandra.
 3. dator

  dator, digital enhet för beräkning, symbolbehandling och kommunikation.

 4. verkningsgrad

  verkningsgrad, förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system.
 5. analog teknik

  analog teknik, utnyttjande av analoga kretsar för konstruktion av elektroniska apparater och enheter.
 6. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 7. vätebindning

  vätebindning, bindning mellan två elektronegativa atomer, förmedlad av en mellan dem liggande väteatom.

 8. protolys

  protolys, kemisk reaktion mellan en syra och en bas enligt: syra ⇄ bas + H+.

 9. oscilloskop

  oscilloskop, elektriskt mätinstrument för mätning av snabba förlopp.
 10. entropi

  entropi, mått på ett systems värme (mängd värmeenergi) per grad Kelvin som är tillgänglig för arbete (termodynamisk definition) samt mått på graden av molekylär oordning, slumpmässighet, hos ett system (statistik definition).