1. analogi

  analogi, likhet, överensstämmelse, motsvarighet (i något visst avseende).
 2. analogisk lagtolkning

  analogisk lagtolkning, användning av en lagregel utanför dess språkliga betydelseområde.
 3. analogislut

  analogislut, analogibevis , argument som utgår från att företeelser (ting) eller förlopp (skeenden) som är lika i vissa avseenden är det också i andra.
 4. ex analogia

  ex analogia, ”analogivis”, dvs. med stöd i likhet (mellan det aktuella fallet och ett annat, tidigare avgjort eller i lag reglerat fall).
 5. analogi

  analogi [-gi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: ana-log-in
  Svensk ordbok
 6. växelverkan

  växelverkan, allmän term som anger ömsesidig påverkan mellan två eller flera föremål eller skeenden.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 9. Pax Romana

  Pax Romana, propagandaterm för den period av inre fred som rådde i romerska riket från Augustus till Marcus Aurelius (27 f.Kr.–180 e.Kr.).
 10. analogibildning

  analogibildning, språklig process varvid en form eller en konstruktion bildas i analogi med en annan, t.ex. när verbet lysa får preteritumformen lös i analogi med nysa: nös.