1. analys

  analys, verklig eller tänkt uppdelning av något i dess olika beståndsdelar; grundlig, uppdelande undersökning.
 2. kemisk analys

  kemisk analys, bestämning av kemisk sammansättning.
 3. analysera

  analysera innebär att undersöka vad något består av, man gör en analys.
 4. kvalitativ analys

  kvalitativ analys, kemisk analys med syfte att påvisa och identifiera beståndsdelar i ett studerat prov.
 5. analys

  analys, undersökning av musikverk; se musikanalys.
 6. multivariat analys

  multivariat analys, samlingsnamn på en brokig flora av statistiska metoder för beskrivning, inte sällan grafisk, och analys av mångdimensionella datamängder.
 7. matematisk analys

  matematisk analys, sammanfattande benämning på de områden inom matematiken som behandlar differential- och integralkalkyl eller som har utvecklats ur dessa.
 8. cost–benefit-analys

  cost–benefit-analys, kostnads–nyttoanalys, samhällsekonomisk kostnads–intäktsanalys, allmänt använd teknik för att belysa den samhälleliga önskvärdheten av olika projekt.
 9. SWOT-analys

  SWOT-analys, term som används inom företagsekonomi i samband med strategisk planering och marknadsplanering.
 10. analys

  analys, i matematiken benämning på en av dess grenar, omfattande bl.a. differential- och integralkalkyl; se matematisk analys.