1. anbefalla

  an`befalla verb anbefallde anbefallt, pres. anbefaller ORDLED: an--be-fall-er SUBST.: anbefallande, anbefallning
  Svensk ordbok
 2. kommendör

  kommendör, inom Frälsningsarmén titel för ledare för ett nationellt högkvarter.
 3. kommando

  kommando, i databehandlingssammanhang begäran om utförande av en operation eller exekvering av ett visst program.
 4. missiv

  missiv, benämning redan under medeltiden på ett brev, som medföljer en skrivelse och anbefaller denna till mottagaren.
 5. rekommendation

  rekommendation, benämning på ett av en statlig förvaltningsmyndighet fattat normbeslut i syfte att klart markera att det inte är fråga om föreskrifter som är formellt bindande.
 6. kommendant

  kommendant, högste befälhavaren inom en fästning eller en större garnison.
 7. kommendör

  kommendör, inom ordensväsendet innehavare av en högre ordensgrad, t.ex. kommendör med stora korset (storkors), i allmänhet i form av en halsdekoration.
 8. kommando

  kommando, militär term som kan beteckna a) reglementerat orderuttryck som används för att utlösa inexercerade förfaringssätt, b) trupp med specialuppdrag (jämför kommandotrupp) eller c) organisation eller område för befälsutövning, t.ex. militärkommando, marinkommando.
 9. kommendör

  kommendör, tjänstegrad inom flottan motsvarande överste inom övriga delar av försvarsmakten.
 10. rekommendation

  rekommendation, postal tjänst som innebär att en inrikes eller utrikes brevförsändelse mot särskild avgift befordras tillsammans med övrig värdepost för att en säker framkomst skall tryggas.