1. andelsvärde

  andelsvärde, begrepp i bostadsrättslagstiftningen före 1971 vilket avsåg varje enskild lägenhets del av bostadsrättsföreningens samlade värde.
 2. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 3. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 4. andelsbete

  andelsbete, gemensamhetsbete där varje andel medger rätt att hålla ett visst antal betesdjur.
 5. andelsrätt

  andelsrätt, rätt till andel i viss egendom, t.ex. travhäst, bolag eller fastighet.
 6. andelslägenhet

  andelslägenhet, lägenhet i flerbostadshus vilket samägs och bebos av flera ägare som vardera äger en ideell andel av hela fastigheten.
 7. andelshus

  andelshus, flerbostadshus med flera delägare som vardera äger en ideell andel av hela fastigheten och som därigenom disponerar en särskild bostad inom fastigheten, även om det inte formellt är möjligt att koppla viss ägarandel av fastigheten till innehav av en specifik lägenhet.
 8. andelstvättstuga

  andelstvättstuga, kollektiv tvättstuga som drevs av en förening.
 9. andelsförening

  andelsförening, sammanslutning för att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen vid t.ex. köp eller försäljning.
 10. andelskraft

  andelskraft, del av elen från ett vattenkraftverk.