1. andelsvärde

    andelsvärde, begrepp i bostadsrättslagstiftningen före 1971 vilket avsåg varje enskild lägenhets del av bostadsrättsföreningens samlade värde.
  2. giftorätt

    giftorätt, en makes lagenliga anspråk på sådan egendom, tillhörig den andra maken, som utgör giftorättsgods.