1. andesin

  andesin, vanligen färglöst fältspatmineral, tillhörande plagioklaserna.
 2. amfibolit

  amfibolit, grönsvart, medelkornig, metamorf bergart, som huvudsakligen består av amfibol (hornblände) och plagioklas (oligoklas–andesin) jämte accessoriska mineral som kvarts, biotit, granat m.fl.
 3. fältspater

  fältspater, fältspatgruppen, stor grupp bergartsbildande mineral tillhörande tektosilikaterna.
 4. amfibolitfacies

  amfibolitfacies, beteckning för den mängd mineralassociationer (bergarter) som är produkter av regionalmetamorfa förhållanden av medelhög grad.
 5. andesit

  andesit, mellan- till mörkgrå, finkornig och ibland porfyriskt utbildad vulkanisk bergart.
 6. granodiorit

  granodiorit, sur magmatisk djupbergart som till det yttre liknar granit.
 7. plagioklaser

  plagioklaser, kalknatronfältspater, serie av gråa och vita mineral tillhörande fältspaterna.
 8. diorit

  diorit (till grekiska diorizō ’avgränsa’, ’urskilja’, med syftning på att vissa beståndsdelar i bergarten ansågs skarpt skilja sig från varandra), mörkgrå till gråsvart, intermediär magmatisk djupbergart med grov- till medelkornig, massformig textur.
 9. anortosit

  anortosit, magmatisk, oftast grovkristallin bergart, som huvudsakligen består av plagioklas (mestadels andesin–labrador).
 10. bergarter

  bergarter, fast eller löst sammanhållna, i naturen förekommande kornaggregat som består av ett eller vanligen flera mineral.