1. andraspråk

  andraspråk, språk som lärs in sedan individen helt eller delvis tillägnat sig sitt förstaspråk (modersmål) och vars inlärning äger rum i en miljö där språket används i naturlig kommunikation.

 2. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 5. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 6. harr

  harr, Thymallus thymallus, art i familjen laxfiskar.

 7. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 8. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 9. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 10. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.