1. kägel

  kägel, engelska leading, typografisk term som anger avståndet från baslinje till baslinje, oftast angett i punkter.
 2. påföljdseftergift

  påföljdseftergift, en domstols avstående från att i ett brottmål döma ut en påföljd trots att den tilltalade befunnits skyldig.
 3. arvidsjaurgranit

  arvidsjaurgranit, sammanfattande benämning på olika djupbergarter med ungefärligen granitisk sammansättning vilka uppträder i trakten av Arvidsjaur i Lappland.
 4. kontribution

  kontribution (latin contributio, av contribuo ’dela med sig’, ’sammanskjuta’, ’bidra’), historisk benämning på vissa skatter, särskilt sådana som, åtminstone ursprungligen, angetts som tillfälliga och uttagits för särskilda ändamål.
 5. Espeletia

  Espeletia, det vetenskapliga namnet på ett släkte korgblommiga växter hemmahörande i Sydamerika.
 6. laser

  laser, anordning för att alstra koherent (samstämmig) elektromagnetisk strålning.
 7. Olof Hunger

  Olof Hunger (danska Oluf I Hunger), död 1095, kung av Danmark från 1086, son till Sven Estridsson.
 8. sibylla

  sibylla, sierska i antik legend.
 9. september

  september, årets nionde månad enligt vår västerländska, från romarna övertagna kalender.
 10. multipelprefix

  multipelprefix, enhetsprefix, måttenhetsprefix, prefix som ändrar en måttenhets numeriska värde med en lämplig faktor.