1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok
 3. anjonandning

  anjonandning, den ökning av andningen i växtrötter som äger rum vid kontakt med lösningar innehållande salter (t.ex. kaliumklorid), jämfört med andning i kontakt med destillerat vatten.
 4. salicylat

  salicylat, anjonen av salicylsyra.
 5. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.
 6. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 7. peroxosyror

  peroxosyror, oorganiska syror innehållande en O 2-grupp.
 8. oxosyror

  oxosyror, syresyror, oorganiska syror vars anjoner utgörs av oxojoner, t.ex. svavelsyra, H 2SO 4 och perklorsyra, HClO 4.
 9. jonkromatografi

  jonkromatografi, benämning på jonbyteskromatografi för kemisk analys.
 10. perborater

  perborater, peroxiborater, salter av perborsyra innehållande anjonen BO 3 .