1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 3. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 4. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 5. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 6. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 7. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 8. oxiderande syror

  oxiderande syror, företrädesvis starka syror där anjonen kan verka som oxidationsmedel.
 9. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 10. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.