1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. anjon

  an`jon subst. ~en ~er ORDLED: an--jon-en
  Svensk ordbok
 3. salicylat

  salicylat, anjonen av salicylsyra.
 4. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.
 5. oxosyror

  oxosyror, syresyror, oorganiska syror vars anjoner utgörs av oxojoner, t.ex. svavelsyra, H 2SO 4 och perklorsyra, HClO 4.
 6. jonkromatografi

  jonkromatografi, benämning på jonbyteskromatografi för kemisk analys.
 7. perborater

  perborater, peroxiborater, salter av perborsyra innehållande anjonen BO 3 .
 8. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).
 9. överföringstal

  överföringstal, av J.W. Hittorf 1853 införd benämning på den andel av strömtransporten vid elektrolys som elektrolytens katjon respektive anjon svarar för.
 10. dubbelsalt

  dubbelsalt, ett salt i vars kristallstruktur två olika slags katjoner eller anjoner uppträder på bestämda platser.