1. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 2. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 3. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 4. jonradie

  jonradie, verkningsradien för en atomjon i föreningar som i huvudsak hålls samman med jonbindning.
 5. salter

  salter, kemiska föreningar som är uppbyggda av joner.
 6. elektricitet

  elektricitet är negativa och positiva laddningar i rörelse.

 7. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 8. vätskebalans

  vätskebalans, salt–vattenbalans, den balans som kroppen strävar efter att hålla mellan sitt innehåll av vatten och olika oorganiska joner, framför allt natriumjoner och kloridjoner.
 9. elektrolyt

  elektrolyt, benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning).
 10. pyruvat

  pyruvat, benämning på pyrodruvsyrans salter (eller dess anjon).