1. glamping

  glamping, exklusiv form av camping.

 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. infrastruktur

  infrastruktur, ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och utbildningsväsen.
 4. kärnkraftverk

  kärnkraftverk, anläggning som framställer el ur kärnenergi.

 5. katalysator

  katalysator, ett ämne som ökar en kemisk reaktions hastighet utan att själv förbrukas; jämför katalys.
 6. biodiesel

  biodiesel, oljor från växter (t.ex. raps, sojaböna, solros, palmer) eller djur som modifierats (förestrats) så att de fått kemiska egenskaper liknande vanlig dieselolja baserad på mineralolja (se olja).

 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. anläggning

  anläggning med ett skjutvapen innebär att skytten lägger vapenkolven mot axeln för att avge skott.
 9. offentliga sektorn

  offentliga sektorn, ibland gemensamma sektorn, förr offentlig hushållning, statens, kommunernas och landstingens verksamhet.
 10. destillation

  destillation, separationsmetod för vätskeblandningar vilken baseras på att den ånga som står i jämvikt med en vätskeblandning i de flesta fall har en annan sammansättning än vätskan (undantag är azeotropa blandningar).