1. anmäla

  an`mäla verb anmälde anmält, pres. anmäler ORDLED: an--mäl-er SUBST.: anmälande, anmälning (till 1); anmälan
  Svensk ordbok
 2. anmälan

  an`mälan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas anmälningar ORDLED: an--mäl-an
  Svensk ordbok
 3. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 4. performativ

  performativ, term införd av J.L. Austin för yttranden av typen Jag anmäler mig (härmed) som sökande till tjänsten, där talaren genom att yttra meningen också utför den handling som beskrivs i densamma.
 5. bordläggningsplenum

  bordläggningsplenum, sammanträde med riksdagen då inga beslut fattas i sakfrågor utan där främst ärenden anmäls och bordläggs.
 6. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 7. anmälningsplikt

  anmälningsplikt, skogsvårdsterm: i skogsvårdslagen (1979:429) inskriven skyldighet för skogsägaren att till länets skogsvårdsstyrelse anmäla avverkning om minst 0,5 hektar som föranleder anläggande av ny skog.
 8. lex Sarah

  lex Sarah, benämning på en 1999 i socialtjänstlagen införd bestämmelse om anmälningsskyldighet inom äldre- och handikappomsorgen.
 9. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 10. lex Maria

  lex Maria, skyldighet för vårdgivaren att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning inom hälso- och sjukvården drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.