1. bordläggningsplenum

  bordläggningsplenum, sammanträde med riksdagen då inga beslut fattas i sakfrågor utan där främst ärenden anmäls och bordläggs.
 2. performativ

  performativ, term införd av J.L. Austin för yttranden av typen Jag anmäler mig (härmed) som sökande till tjänsten, där talaren genom att yttra meningen också utför den handling som beskrivs i densamma.
 3. Ådalshändelserna

  Ådalshändelserna, konflikt 1931 i Ådalen, där en militär trupp öppnade eld mot demonstrerande arbetare.
 4. brexit

  brexit, benämning på Storbritanniens utträde ur EU. 

 5. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 6. Nikolaj Gogol

  Gogol, Nikolaj, ukrainska Mykola Hohol, född 20 mars (1 april enligt nya stilen) 1809, död 21 februari (4 mars enligt nya stilen) 1852, rysk författare.
 7. Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna

  Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, egentligen Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen, överenskommelse sluten 1950 mellan Europarådets medlemsstater.
 8. smittskyddslagen

  smittskyddslagen, lag (2004:168) med föreskrifter om åtgärder till skydd mot smittsamma sjukdomar hos människor.

 9. Medieombudsmannen

  Medieombudsmannen, egentligen Allmänhetens Medieombudsman, MObranschanknuten ombudsmannainstitution med uppgift att behandla anmälningar om avvikelser från god publicistisk sed i tidningar, tidskrifter och etermedier.

 10. lex Sarah

  lex Sarah, benämning på en 1999 i socialtjänstlagen införd bestämmelse om anmälningsskyldighet inom äldre- och handikappomsorgen.