1. anod

  anod är den elektrod som är kopplad till den positiva polen hos en strömkälla, till exempel ett batteri.
 2. anodstrålar

  anodstrålar, positiva atomjoner, i regel metalljoner, som med stor hastighet utgår från anoden i ett urladdningsrör.
 3. elektrolys

  elektrolys är när man framkallar en kemisk reaktion genom att tillföra el.

 4. bränslecell

  bränslecell, elektrokemisk cell med yttre tillförsel av ett bränsle (i allmänhet vätgas) och en oxidant (syrgas, ofta luftsyre).
 5. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.
 6. elektron

  elektron, den minsta elementarpartikel som har observerats i fritt tillstånd, upptäckt och identifierad 1897 av britten J.J. Thomson.
 7. röntgenrör

  röntgenrör,, en typ av elektronrör som används för för framställning av röntgenstrålning.
 8. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 9. anjon

  anjon, negativt laddad jon som vid elektrolys av en lösning eller smälta vandrar till den positiva elektroden, anoden (jämför elektrolys).
 10. elektronrör

  elektronrör, traditionell elektronisk förstärkare av elektriska signaler, bestående av en behållare, oftast av glas, som är evakuerad och innehåller två eller flera elektroder.