1. anpassning

  anpassning, psykologiskt begrepp med anknytning till problemet om hur människan motsvarar andras förväntningar i fråga om attityder och beteenden inom de grupper hon tillhör, t.ex. familj, kamratgrupper eller samhälle.
 2. anpassning

  anpassning, biologiskt begrepp: de egenskaper som gör individen lämpad för de särskilda levnadsbetingelser den lever under.
 3. anpassning

  anpassning, inom statistiken gör man en anpassning av en funktion till ett antal observationer.
 4. anpassning

  anpassning, engelska matching, inom elektrotekniken vanligen beteckning för det fall som ger maximal överföring av effekt från en källa till en belastning, effektanpassning.
 5. anpassning

  an`passning subst. ~en ~ar ORDLED: an--pass-ning-en
  Svensk ordbok
 6. alloplastisk anpassning

  alloplastisk anpassning, psykologisk term: anpassning där man strävar efter att förändra och påverka omgivningen.
 7. autoplastisk anpassning

  autoplastisk anpassning, form av psykologisk anpassning som upprätthålls genom att man försöker ändra på sin egen hållning.
 8. anpassningstest

  anpassningstest, test på en teoretisk statistisk fördelnings anpassning till ett empiriskt datamaterial.
 9. anpassningsstörning

  anpassningsstörning, psykisk störning som uppkommer till följd av negativa livshändelser eller påfrestande levnadsförhållanden.
 10. anpassningsgrupp

  anpassningsgrupp, tidigare benämning på ett organ för samråd mellan arbetsgivare, fackföreningar och länsarbetsnämnd med syfte att främja anställning av äldre och arbetshandikappade.