1. kloakslam

  kloakslam, äldre benämning på avloppsslam, dvs. slam som erhålls vid rening av avloppsvatten vid reningsverk; även slam som ansamlats i avloppsledningar eller avloppsbrunnar.
 2. oljefälla

  oljefälla, petroleumfälla , kolvätefälla, struktur i berggrunden där olja och/eller naturgas har ansamlats.

 3. skiffergas

  skiffergas, naturgas (metan) som har ansamlats i vissa förekomster av bergarten skiffer.
 4. reservoarbergart

  reservoarbergart, bergart i vilken olja eller naturgas har ansamlats.
 5. moderbergart

  moderbergart, sedimentär bergart i vilken organiskt material under inverkan av tryck och värme omvandlats till flytande eller gasformiga kolväten.
 6. mineralolja

  mineralolja, oljeprodukt framställd ur fossila material, främst petroleum men även brun- och stenkol, bituminösa skiffrar och torv.

 7. lavinbana

  lavinbana, lavinstråk , spår efter lavin som oftast utgörs av en eroderad lavinränna överst, och nedåt slutar i en blocktunga där material ansamlats.
 8. transsudat

  transsudat, vätska som lämnat blodomloppet och ansamlats i kroppens vävnader eller hålrum, vanligen på grund av ökat tryck i blodkärlen.
 9. tanatocenos

  tanatocenos, thanatocoenos, inom geologin ”dödsgemenskap”, t.ex. en samling fossila organismer som aldrig levt tillsammans, men som ansamlats i samband med eller efter döden och påträffas bevarade tillsammans.
 10. karst

  karst, de landformer som bildats i områden med kalksten genom den delvis underjordiska erosion som orsakas av kemisk vittring genom kolsyra och andra syror i vattnet.