1. Anser

  Anser, det vetenskapliga namnet på släktet ansergäss.
 2. anserin

  anserin, dipeptid som upptäcktes i muskelvävnad från gås och som även finns hos vissa andra djurarter.
 3. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 4. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 5. William Shakespeare

  Shakespeare, William, född 1564, troligen 23 april, död 23 april 1616, engelsk författare, ansedd som världslitteraturens störste dramatiker.
 6. moské

  moské är en byggnad där muslimer samlas för att be.
 7. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 8. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 9. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 10. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.