1. anställningsavtal

  anställningsavtal, ett avtal som träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare för att reglera bl.a. de löne-, pensions- och övriga anställningsförmåner som den anställde åtnjuter.
 2. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 3. kollektivavtal

  kollektivavtal, enligt medbestämmandelagen (MBL) ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
 4. uppsägning

  uppsägning, ensidig förklaring av part i anställnings- eller kollektivavtal att avtalet ska upphöra.
 5. arbetsrätt

  arbetsrätt, den del av rättsordningen som omfattar reglerna om kollektivavtal, anställningsavtal och förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare samt den offentligrättsliga skyddslagstiftningen för arbetslivet.
 6. lön

  lön, ersättning för arbete enligt anställningsavtal.
 7. uppdragstagare

  uppdragstagare, den som åtar sig att utföra arbete åt annan utan att vara anställd hos denne, t.ex. en hantverkare som träffar avtal med en kund om ett arbete.
 8. arbetsavtal

  arbetsavtal, överenskommelse om utförande av arbete mot vederlag.
 9. saklig grund

  saklig grund, arbetsrättslig term vars innebörd enligt olika regler bestäms i domstolspraxis.
 10. normativ verkan

  normativ verkan, term inom arbetsrätten som anger att regler i kollektivavtal kan bestämma innehållet i enskilda anställningsavtal.