1. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 2. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 3. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 4. RNA

  RNA, ribonukleinsyra, komplicerad makromolekyl som styr proteinsyntesen i cellerna.
 5. Saltsjöbadsavtalet

  Saltsjöbadsavtalet, huvudavtal 1938 mellan SAF och LO.
 6. nation

  nation,  term som i svenskt språkbruk används i olika sammanhang som liktydigt med stat, t.ex. i benämningen Förenta Nationerna.
 7. empati

  empati, förmåga att uppfatta och uppleva en annan människas känslor.

 8. globala målen för hållbar utveckling

  globala målen för hållbar utveckling, hållbara utvecklingsmål, engelska Sustainable Development Goals (SDG), 17 mål som FN antagit för att skapa en långsiktigt global hållbar utveckling.

 9. genetisk drift

  genetisk drift, slumpmässig effekt på genfrekvenserna i en begränsad population.
 10. individualprevention

  individualprevention, specialprevention, den verkan som bestraffning har på den straffades benägenhet att begå nya brott.