1. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 2. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, EU, benämning på det sedan 1 november 1993 enligt Unionsfördraget (Maastrichtfördraget) fördjupade och utvidgade samarbetet mellan europeiska stater (27 stater från 2020).

 3. näringspyramid

  näringspyramid, figur eller tänkt förhållande som återger proportionerna (biomassan, individantal eller energi) mellan de olika näringsnivåerna ( trofinivåerna) i en näringskedja.
 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. befolkning

  befolkning, invånarna inom ett visst avgränsat område.

 6. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 7. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 8. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 9. spanska sjukan

  spanska sjukan, benämning på den svåra pandemi av influensa som svepte i tre väldiga vågor över världen 1918–20.

 10. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,