1. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 2. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.
 3. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 4. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 5. keynesianism

  keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes.
 6. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 7. synagoga

  synagoga, den judiska församlingen som samlas till gudstjänst, andra sammankomster och studier, med tiden även lokalen för dessa (se nedan).

 8. urgermanska

  urgermanska, en icke belagd språkform från vilken de germanska språken antas ha utvecklats.
 9. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.
 10. penningpolitik

  penningpolitik, de ekonomisk-politiska åtgärder som påverkar penningmängd, kreditgivning och räntenivå i ett land.