1. ante

  ante, preposition och förled: före ( antecipation, antedatera antediluviansk); framför ( antependium).
 2. ex ante

  ex ante, nationalekonomisk term använd för att karakterisera en förväntad eller planerad storhet, t.ex. ett företags förväntade försäljning eller planerade produktion.
 3. antigen

  antigen, för kroppen främmande ämne som framkallar en reaktion hos kroppen.

 4. antenner

  antenner, inom zoologi ledade bihang på huvudet hos insekter och mångfotingar (ett par) samt kräftdjur (två par).
 5. antenn

  antenn, inom elektrotekniken anordning för att ta emot eller sända ut elektromagnetisk strålning.
 6. anterograd amnesi

  anterograd amnesi, minneslucka eller försämrat minne för händelser som inträffar efter en hjärnskada eller traumatisk händelse.
 7. ante meridiem

  ante meridiem, förkortat a.m., på förmiddagen, mellan klockan 24 och klockan 12.
 8. antedatera

  antedatera, sätta tidigare datum än det rätta, fördatera.
 9. antependium

  antependium, textil beklädnad för altarbordets framsida och gavlar, ofta av dyrbart tyg och konstfullt prytt med kristna symboler.
 10. ant

  ant, benämning inom klassisk arkitektur på den pilaster som avslutar en framskjutande sidomur, t.ex. i ett anttempel.