1. aq

  aq, i kemiska förkortningar beteckning för vatten, t.ex. aq. dest., aqua destillata, destillerat vatten; i kemiska formler beteckning som anger att ett ämne är löst i vatten, t.ex. Fe 3+(aq), järn( III)-joner i vattenlösning.
 2. Aq Kupruk

  Aq Kupruk ( Āq Kuprūk), by i den nordliga provinsen Mazar-e Sharif i Afghanistan på Hindukushs nordsluttning vid floden Balkh.
 3. elektrolys

  elektrolys, elektrokemiskt förlopp varvid utifrån tillförd elektrisk energi framkallar en kemisk reaktion.

 4. reaktionsformel

  reaktionsformel är ett kort och tydligt sätt att beskriva hur en kemisk reaktion sker.
 5. destillerat vatten

  destillerat vatten, aqua destillata, aq. dest., vatten som genom destillation befriats från icke flyktiga föroreningar (t.ex. lösta salter och vissa organiska ämnen).
 6. löslighetsprodukt

  löslighetsprodukt, jämviktskonstanten, K sol, för jämvikten mellan ett salt i fast form och en mättad lösning av detta (i de flesta fall en vattenlösning).
 7. elektrodpotential

  elektrodpotential, begrepp inom elektrokemin.

 8. klor–alkaliprocessen

  klor–alkaliprocessen, klor–alkalimetoden, industriell metod för framställning av klor och alkali (oftast natriumhydroxid) genom elektrolys av en koncentrerad alkalikloridlösning, vanligen natriumklorid (koksalt), i vatten.
 9. termodynamik

  termodynamik, läran om värmets natur och dess omvandling till andra energiformer.
 10. harmonisk delning

  harmonisk delning. Om AB är en given sträcka och punkten P ligger mellan A och B samt punkten Q på sträckans förlängning så att AP :  PB =  AQ :  BQ så sägs P och Q dela AB harmoniskt.