1. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 2. arbetstagare

  ar`betstagare subst. ~n äv. arbetstagarn, plur. ~, best. plur. arbetstagarna ORDLED: arbets--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 3. okontrollerad arbetstagare

  okontrollerad arbetstagare, arbetstagare som utför arbete i sitt hem eller eljest under sådana omständigheter att arbetsgivaren inte har att vaka över det.
 4. oorganiserad arbetstagare

  oorganiserad arbetstagare, arbetstagare som inte tillhör en fackförening.
 5. semester

  semester, arbetstagares årliga, av arbetsgivaren betalda ledighet för rekreation.
 6. utstationering av arbetstagare

  utstationering av arbetstagare, arbetsgivarföretags åtgärd att för arbete sända ut arbetstagare till annat land än där denne vanligtvis arbetar.
 7. förvärvsarbete

  förvärvsarbete, arbete som utförs mot betalning, antingen av avlönad arbetstagare eller av egen företagare.
 8. anställningsskydd

  anställningsskydd, arbetstagares rättsliga skydd mot godtycklig eller osaklig uppsägning av anställningsavtalet från arbetsgivarens sida.
 9. ILO

  ILO, International Labour Organization, Internationella arbetsorganisationen, Genève, sedan 1946 självständigt fackorgan inom FN vars mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor som en förutsättning för fred mellan och inom nationerna, tilldelades Nobels fredspris 1969.
 10. Sveriges Kommuner och Regioner

  Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, till 2019 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), samarbets- och intresseorganisation för Sveriges kommuner och regioner.