1. arbetstagare

  arbetstagare, fysisk person som i ett anställningsavtal mot vederlag utför arbete åt motparten, arbetsgivaren.
 2. arbetstagare

  ar`betstagare subst. ~n äv. arbetstagarn, plur. ~, best. plur. arbetstagarna ORDLED: arbets--tag-ar-en
  Svensk ordbok
 3. okontrollerad arbetstagare

  okontrollerad arbetstagare, arbetstagare som utför arbete i sitt hem eller eljest under sådana omständigheter att arbetsgivaren inte har att vaka över det.
 4. oorganiserad arbetstagare

  oorganiserad arbetstagare, arbetstagare som inte tillhör en fackförening.
 5. utstationering av arbetstagare

  utstationering av arbetstagare, arbetsgivarföretags åtgärd att för arbete sända ut arbetstagare till annat land än där denne vanligtvis arbetar.
 6. arbetstagen

  ar`betstagen subst., best. f. plur. ORDLED: arbets--tag-en
  Svensk ordbok
 7. övertidsavgift

  övertidsavgift, avgift som kan åläggas arbetsgivare som använder arbetstagare i strid med reglerna om övertid.
 8. förvärvsarbete

  förvärvsarbete, arbete som utförs mot betalning, antingen av avlönad arbetstagare eller av egen företagare.
 9. avtalsturlista

  avtalsturlista, turordningslista som arbetsgivare ska följa när arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist.
 10. resekostnadsersättning

  resekostnadsersättning, ersättning som utgår till arbetstagare vid resor i tjänsten, se vidare tjänsteresa.