1. arvsanlag

  arvsanlag, detsamma som gen, dvs. ett DNA-segment med specifik genetisk information.
 2. arvsanlag

  ar`vsanlag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: arvs--an-lag-et
  Svensk ordbok
 3. ärftlighet

  ärftlighet, hur arvsanlag nedärvs, se genetik och genetiska sjukdomar.
 4. överkorsning

  överkorsning är när delar av två kromosomer i ett kromosompar (två homologa kromosomer) utbyter delar med varandra. Överkorsning sker normalt under meiosen.

 5. antionkogen

  antionkogen, arvsanlag (gen) vars bortfall kan leda till tumöruppkomst, se onkogen.
 6. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 7. arvshygien

  arvshygien, numera sällan använd term som betecknar åtgärder för att främja spridning av värdefulla arvsanlag (positiv arvshygien) eller för att motverka spridning av dåliga arvsanlag (negativ arvshygien) i en befolkning.
 8. ärftlighet

  ärftlighet, arvbarhet, dvs. det statistiska måttet på hur mycket en egenskaps variation beror av miljöfaktorer respektive av arvsanlag, se heritabilitet.
 9. anlag

  anlag, inom utvecklingsbiologin odifferentierad cellgrupp i embryot som kommer att ge upphov till en kroppsdel eller ett organ; inom genetiken detsamma som arvsanlag eller gen.
 10. anlagsbärare

  anlagsbärare, individ som har en gen för ett recessivt nedärvt arvsanlag, t.ex. för en sjukdom, som inte kommer till uttryck men som kan föras vidare till nästa generation.