1. assimilation

  assimilation, assimilering, process genom vilken en minoritet, t.ex. en invandrargrupp i det svenska samhället, helt överger sin egen kultur, så att ursprungliga kulturskillnader försvinner.
 2. ass

  ass, tidigare förkortning i postala sammanhang för assurans; ordet användes ofta som benämning på en assurerad försändelse.
 3. ass

  ass, äldre viktenhet.
 4. assimilering

  assimilering, se assimilation.
 5. ass

  ass, den med ett halvt tonsteg sänkta tonen a, vilket markeras med ett b-förtecken (♭) framför noten.
 6. assisterad befruktning

  assisterad befruktning, assisterad reproduktion, olika metoder att behandla par som inte kan få barn på naturlig väg, dvs. är infertila (se fertilitet).

 7. assisterat självmord

  assisterat självmord, självmordshandling som utförs med hjälp från en annan person, t.ex. genom att hjälparen på uttrycklig begäran tar fram sömnmedel eller annat läkemedel som den berörda personen sedan intar i överdos.
 8. assonans

  assonans, inrim, inom metriken rim med ljudöverensstämmelse inne i ord.
 9. assimilation

  assimilation, upptagning eller omvandling av ett ämne i organismen.
 10. associationscentra

  associationscentra, områden i storhjärnans bark – huvudsakligen i pannloberna och i hjäss-, nack- och tinningloberna – där sinnesintryckens rumsliga och tidsmässiga innebörd tolkas.