1. asyl

  asyl, det skydd som en stat ger inom sitt territorium eller på annan plats under dess jurisdiktion, t.ex. på ambassad eller krigsfartyg, till en person som söker detta skydd.
 2. asyl

  asy´l subst. ~en ~er ORDLED: asyl-en
  Svensk ordbok
 3. territoriell asyl

  territoriell asyl, det skydd mot förföljelse som en stat ger en person inom sitt territorium eller på annan plats under en stats jurisdiktion, t.ex. på en ambassad.
 4. diplomatisk asyl

  diplomatisk asyl kan beviljas en politiskt förföljd person i en främmande stats ambassad, konsulat, örlogsfartyg etc.
 5. politisk asyl

  politisk asyl, varaktig fristad mot politisk förföljelse, skydd i form av uppehålls­tillstånd i ett land för en politisk flykting eller annan person som utan att vara flykting inte kan återvända till sitt hemland på grund av de politiska förhållandena där.
 6. asylrätt

  asylrätt, folkrättslig grund för en stat att bevilja en person asyl utan att detta kan anses som en ovänlig handling gentemot dennas hemland.
 7. asylsökande

  asylsökande, person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd (asyl), men som ännu inte fått sin ansökan avgjord.
 8. första asylland

  första asylland, det första förföljelsefria land en asylsökande flykting kommer till.
 9. arbetskraftsinvandring

  arbetskraftsinvandring, invandring, permanent eller tillfällig, av arbetskraft till ett land.

 10. de facto-flykting

  de facto-flykting, utlänning som, utan att vara flykting enligt flyktingkonventionen, inte kan återvända till hemlandet på grund av de politiska förhållandena där.